ഡിസൈൻ, വികസനം, പ്രൊഫഷണൽ നിർമ്മാതാവ്

HDMI എക്സ്റ്റെൻഡറും സ്വിച്ചറും