ഡിസൈൻ, വികസനം, പ്രൊഫഷണൽ നിർമ്മാതാവ്

ഹീറ്റ് ഷ്രിങ്ക് ട്യൂബ്