ഡിസൈൻ, വികസനം, പ്രൊഫഷണൽ നിർമ്മാതാവ്

HDMI/DP/VGA/DVI കേബിൾ