ഡിസൈൻ, വികസനം, പ്രൊഫഷണൽ നിർമ്മാതാവ്

യൂഎസ്ബി കേബിൾ